RLpc011B rightside up

Letter to Polya from Shura Izner July 26, 1913 B